Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Euro Trade Center (ETC)

Administratorem danych osobowych jest Euro Trade Center (ETC) z siedzibą w Sienkiewicza 22, 15-092 Białystok, (zwana dalej „Administratorem”).

Administrator dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych. Nasze serwisy internetowe mogą przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje on dostęp serwisu. W połączeniu z innymi danymi, pozyskiwane przez nas dane mogłyby jednak zostać wykorzystane w celu identyfikacji użytkownika. W taki sposób możemy pozyskiwać np.: dane demograficzne, adresy IP oraz identyfikatory internetowe, jak również dane uzyskiwane z plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystujemy w celu umożliwienia identyfikacji sesji użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych.

Ponadto, w zależności od charakteru relacji, możemy gromadzić różne kategorie danych osobowych podawanych bezpośrednio przez użytkowników. Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji i może obejmować takie dane jak: Imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, dane potwierdzające przynależność do określonej grupy zawodowej.

Możemy przetwarzać dane osobowych użytkowników w następujących celach:

 • Autoryzacji oraz przyznania dostępu do naszych zasobów,
 • Umożliwienia rejestracji na organizowane przez nas wydarzenia,
 • Zamawianie usług (np. newsletter),
 • Administrowania naszymi serwisami,
 • Zapewnienia zgodności z prawem oraz bezpieczeństwa funkcjonowania naszych serwisów,
 • Prowadzenia analiz statystycznych.

W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na żądanie użytkownika (np. rejestracja do usług lub wydarzeń).

Cele i podstawy przetwarzania:

Udzielona przez użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W pewnych sytuacjach możemy poprosić o udzielenie zgody na wykorzystanie danych osobowych. Cel wykorzystania danych zawsze jest podawany w treści zgody. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, za pośrednictwem specjalnie przygotowanych ku temu funkcjonalności naszych serwisów lub poprzez kontakt w sposób opisany poniżej. Należy pamiętać, że wycofanie zgody pozostaje bezwpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Konieczność przetwarzania dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO): W pewnych okolicznościach możemy mieć obowiązek przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu zachowania zgodności przepisami prawa lub wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy, której stroną jest dany użytkownik.

Realizacja naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f RODO): Takimi uzasadnionymi interesami są:prowadzenie komunikacji z użytkownikami, zapewnienie bezpieczeństwa naszych serwisów oraz prowadzenie analiz statystycznych i archiwizacja danych dla spełnienia wymagania rozliczalności.

Okres przechowywania danych.

Administrator będzie przechowywał pozyskane dane osobowe przez okres wynikający z relacji z użytkownikiem, przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz, po ustaniu celu przetwarzania, w określonym w przepisach i niezbędnym dla do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń okresie, lub jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa. Jeśli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Ujawnianie danych.

Administrator co do zasady nie udostępnia danych użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie użytkownika (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez zewnętrznych dostawców). Dostęp do danych użytkownika mogą posiadać podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (podwykonawcy i dostawcy), w tym zapewniający wsparcie techniczne funkcjonowania naszych serwisów. Przekazanie danych do państw trzecich. Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Euro Trade Center (ETC) użytkownicy posiadają szereg uprawnień. Zapewniamy respektowanie wszystkich praw użytkowników wynikających z RODO i innych przepisów prawa:

W celu realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt na adres siedziby Administratora.

 • prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO
  prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarza administrator, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
 • prawo sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO
  prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO
  W niektórych przypadkach można domagać się od administratora usunięcia wszystkich swoich danych m.in. w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzania lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. UWAGA: Nie będzie można skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych przez administratora wynika z realizacji przepisów prawa.
 • prawo sprzeciwu – art. 21 RODO
  w dowolnym momencie osoba, której dane dotyczą może domagać się wstrzymania przetwarzania danych przez administratora z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że:
  będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec osoby, której dane dotyczą interesów, praw i wolności; lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18
  można domagać się „zablokowania” danych (tj. zatrzymania wszelkiego przetwarzania danych poza ich przechowywaniem przez administratora w określonych sytuacjach, m.in. czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne administratorowi, lecz ich przechowywanie będzie osobie, której dane dotyczą potrzebne np. do ochrony jej praw.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – art. 20 RODO
  można domagać się otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można żądać uzyskania danych lub przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe UWAGA: prawo dotyczy danych, które osoba sama przekazała administratorowi
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77 RODO
  W razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (np. gdy osoba, której dane dotyczą uważa że administrator podczas przetwarzania danych osobowych narusza jej prawa albo ich nie wykonuje) przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Euro Trade Center (ETC) lub przysługujących Ci praw uprzejmie prosimy o kontakt według podanych poniżej danych kontaktowych:

Euro Trade Center (ETC)
Sienkiewicza 22, 15-092 Białystok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt z nami

Sienkiewicza 22, 15-092 Białystok

+48 85 678 97 97

+48 600 023 332 (ENG, GER, RU)

biuro@eurotradecenter.pl